Vid årets slut är det dags att göra bokslut och i det redovisa lagerstatus i form av lagervärde. Det vill säga värdet av lagret vid inkomstårets slut.

Den löpande bokföringen

För att kunna fastställa lagervärde vid årets slut är det viktigt att föra bok under hela inkomståret. Att föra bok är helt enkelt att bokföra, och att bokföra är att registrera inkomster och utgifter som rör verksamheten.

Alla inköp (varor, material et cetera) som lagerförs innan de säljs ska normalt sett redovisas i kategorin “Varor och material”, eftersom de räknas som utgifter och påverkar årets resultat. Eventuella varor som finns kvar i lager vid årsslutet får räknas som en kostnad det år de säljs. Därför är det extra viktigt att göra en noggrann inventering (förteckning) över företagets lagerstatus inför varje årsbokslut, då det är enda sättet att göra en korrekt värdering och för att eventuella justeringar ska kunna spegla verkligheten.

I den löpande bokföringen ska man alltid ange inköpspriset på en vara, alltså anskaffningsvärdet. Detta gäller även halvfabrikat och råvaror samt egentillverkade produkter. Saknas utgifter ska inget värde alls anges i bokföringen. Exempel på företagare/producenter som generellt sett inte omfattas av materialinköp för att producera är bi- och grönsaksodlare. Företagare som har ett lager som består av djur (exempelvis vid jordbruk) eller bedriver renskötsel får värdera sitt lager enligt Skatteverkets anvisningar samt inkomstlagen.

Resultat som ska deklareras

Det är de slutgiltiga utgifterna (kostnaderna) som bokförs i kategorin “Varor och material” som blir summan av alla inköp plus lagerstatus vid årets början minus lagerstatus vid årets slut. Det är alltså en viktig kostnad att redovisa på ett korrekt sätt i årsbokslutet.

Skulle det finnas varor kvar i lager från tidigare år ska dessa ombokas som ingångsvärde. De flesta digitala bokföringsprogram sköter den ombokningen automatiskt, vilket visar sig när man startar upp bokföringen för det nya året. Värdet för det gamla varulagret ska då vara 0 kronor, vilket medför att kostnaderna för kategorin “Varor och material” kommer att öka i samband med beräkningen av det ingående lagervärdet (för det aktuella året).

Ett tydliggörande exempel:

Företaget har ett varulager till ett värde av 10 000 kronor vid årets ingång. Inget nytt varulager anges i kategorin “Uppgifter om lager vid årets slut”, vilket gör att en kostnad motsvarande 10 000 kronor uppstår i kategorin “Varor och material”. Detta sker med hjälp av den automatiska funktionen för ombokning som finns i de flesta digitala bokföringsprogram.

Divi