Den första kända logistikgeneralen sägs ha fått sin tjänst redan under 1800-talet. Det var dock först i samband med andra världskriget som logistik blev ett uppmärksammat område på riktigt, eftersom den dåvarande produktionsapparaten fanns långt borta i USA, samtidigt som trupperna befann sig på andra sidan världshaven. Detta faktum gjorde att den gren som kallas för militär logistik växte fram.

Den militära logistiken delas in i olika områden som alla har med militära operationer att göra:

– design

– utveckling

– anskaffning av utrustning

– förvaring

– distribution

– underhåll

– evakuering

– förfogande av materiel

– transport av personal

– medicinskt understöd

Utbildning och arbete

Militär logistik innefattar såväl effektiv planering som konstruktivt verkställande när det gäller försörjning till diverse militära operationer. På Försvarshögskolan erbjuds bland annat en utbildning i Operativ logistik, där man får lära sig leda och planera olika operativa insatser.

Följande delar ingår i utbildningen

– kunskaper om det militära logistiksystemet

– kunskaper om Supply Chain Management

– kunskaper om totalförsvar och värdlandsstöd

– vetskap om hur man får fram förnödenheter

– vetskap om hur man får fram material

– logistikledning

– transport och infrastruktur

– grundläggande sjukvård

Efter avslutad kurs är tanken att man både ska kunna planera och leda logistikarbetet på ett mer effektivt sätt, oavsett om det är inom försvarsmakten, en myndighet eller en organisation.

Eget logistikförband

Försvarsmakten har naturligtvis även ett eget logistikförband. FMLOG har varit verksamt sedan 2002 och ledningen för förbandet finns i Stockholm. FMLOG har till uppgift att stötta på platser där försvarsmakten finns, och det gäller både nationellt som internationellt.

Stödet kan innebära allt från att tillhandahålla soldater och sjömän med rätt material och utrustning till att finnas på plats för att ge service åt inblandade parter. Verksamheten är, likt andra förband, anslagsfinansierad sedan ett antal år tillbaka.

Arbetar inom flera olika områden

FMLOG arbetar inom en rad områden, såsom transport, arkiv, förråd, expedition och drivmedelshantering. Vissa av tjänsterna produceras av FMLOG själva, andra beställs av olika externa aktörer och leverantörer. Det är dock alltid FMLOG som samordnar dessa tjänster.

För att all logistik ska fungera på ett effektivt och tillfredsställande sätt, krävs det regelbunden information och tydlig kommunikation. Målet är att soldaternas behov ska vara kända innan de ens uppstår, och att man därmed ska arbeta förebyggande och pro- samt interaktivt med planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och så vidare.

Divi