Att skaffa dig goda rutiner för lagerhanteringen är A och O, och faktum är att det finns lagstadgade regler som kan hjälpa till med detta. Ett exempel är regeln “närvaro vid varulagerinventering”, som syftar till att förebygga och upptäcka eventuella bedrägerier, enligt den internationella standarden ISA 501.

Internationell standard

ISA står för International Standard on Auditing, vilket på svenska översätts med revisionsbevis. ISA 501 används vid en så kallad revision och syftar till att hjälpa revisorn erhålla ett så kallat revisionsbevis utifrån underlag från vissa specifika bokslutskonton. Dessa konton avser bland annat den fysiska inventeringen, fordringar och långsiktiga investeringar. Revisorns viktigaste uppgift är sedan att kontrollera att inventeringsresultatet avspeglas på ett korrekt sätt i bokföringen.

Granskningsresultatet kan variera

Resultatet av en granskning blir naturligtvis olika beroende på lagrets omfattning och skötsel (manuellt eller datoriserat system). I mindre företag är en så kallad substansgranskningsåtgärd vanligt förekommande då revisorn inte kan lita till hundra procent på att egenkontroller utförs på ett korrekt sätt. Revisorns uppgift blir då att få fram ett underlag som räcker för att dra en korrekt slutsats om varulagrets faktiska storlek.

Oftast räcker det att kontrollera lagervärdet någon gång per år, men visar det sig att det finns inventeringsdifferenser bör revisorn granska inventeringen omgående. Är differenserna omfattande kan lagerhanteringen nämligen bli underkänd.

Divi